Kinh diệt tội trường thọ

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?1655-Kinh-diet-toi-truong-tho

(HGTH.VN) Kinh diệt tội trường thọ - phần 1


Kinh diệt tội trường thọ - phần 2: http://www.hatgiongtamhon.info/diend...ong-tho-Phan-2