Giăng Câu 1 - Hồng Vân, Thành Lộc, Lê Vũ Cầu

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=12060

(HGTH.VN)