Hướng dẫn phương pháp tọa thiền - HT. Thích Thanh Từ

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=3777

(HGTH.VN) Hướng dẫn phương pháp tọa thiền - HT. Thích Thanh Từ

Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt